Wyniki konkursu

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego "Gdybyś mógł stać się na jeden dzień Leonardem da Vinci, Vincentem van Goghiem lub Salvadorem Dali, to jaką pracę zaprezentowałbyś światu?"

Dostaliśmy 169 prac: 63 z kategorii I, 73 z kategorii II oraz 33 z kategorii III.

Chcemy pogratulować wszystkim Uczestnikom konkursu. Każda praca jest wyjątkowa i ma swój niepowtarzalny klimat. Widzimy ile pracy zostało włożonej w każdą z nich, dlatego podjęcie decyzji nie było łatwe. Oprócz nagród głównych postanowiliśmy dać po 2 wyróżnienia z każdej kategorii.


KATEGORIA I
1 miejsce: Adam Kiryluk
2 miejsce: Lena Przepióra
3 miejsce: Miłosz Kopyt
wyróżnienie: Kacper Matuszewski, Kajetan Bieleń

KATEGORIA II
1 miejsce: Maksymilian Gocał
2 miejsce: Katarzyna Rejent
3 miejsce: Eliza Maria Łojewska
wyróżnienie: Dominika Ługowska, Franciszek Obstawski

KATEGORIA III
1 miejsce: Emilia Maszewska
2 miejsce: Angelika Pękul
3 miejsce: Olgierd Janota
wyróżnienie: Emanuel Wyszomirski, Marianna Zych

W związku z zakazem zgromadzeń, uroczyste rozdanie nagród się nie odbędzie. Nagrody wyślemy pocztą. Prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółów :)

 Studio Rysunku OZ oraz ASTRA S.A. serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego do uczestnictwa w konkursie plastycznym pt. Gdybyś mógł stać się na jeden dzień Leonardem da Vinci, Vincentem van Goghiem lub Salvadorem Dali to jaką pracę zaprezentowałbyś światu?

 

 

REGULAMIN
 
1. Organizatorem Konkursu jest Studio Rysunku OZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 10, 02-777 Warszawa, NIP 1182197189

2. Przedmiotem Konkursu jest autorska praca plastyczna, nawiązująca do tematu:  

Gdybyś mógł stać się na jeden dzień Leonardem da Vinci, Vincentem van Goghiem lub Salvadorem Dali to jaką pracę zaprezentowałbyś światu?

3. Konkurs rozpoczyna się 10 września 2020 i trwa do 31 października 2020 roku.

4. Cele konkursu:

 • Zainteresowanie uczniów szkół podstawowych życiem i twórczością Leonarda da Vinci, Vincenta van Gogha, Salvadora Dali

 • Rozwijanie talentów artystycznych  

 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczego, kreatywnego myślenia

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

5. Uczestnictwo w Konkursie:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w województwie mazowieckim

 • Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
  - Kategoria wiekowa 1- uczniowie klas 1-3
  - Kategoria wiekowa 2 - uczniowie klas 4-6
  - Kategoria wiekowa 3 - uczniowie klas 7-8.

 • Do prac należy dołączyć zgodę podpisaną przez rodzica/ opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie, którą należy dołączyć do Karty Zgłoszenia z oświadczeniem.  

6. Zasady Konkursu:

 • Praca musi być wykonana samodzielnie, czytelnie podpisana na odwrocie pracy przez autora

 • Praca nie ma być kopią dzieła wybranego artysty, lecz stworzeniem własnego, niepowtarzalnego dzieła, inspirując się twórczością wybranego artysty

 • Technika pracy: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, format: minimum A3 - maksimum B2

 • Uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace

 • Do pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa z oświadczeniem

 • Uczestnik nadsyłający prace wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w związku z przeprowadzanym Konkursem, a także na nieodpłatną publikację prac na stronie internetowej, facebook’u oraz instagramie Organizatora z podaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, kategorii wiekowej oraz miejscowości Uczestnika.  
  Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z potwierdzeniem prawdziwości przesłanych dokumentów do Organizatora oraz udzieleniem zgody na komunikację drogą elektroniczną Organizatora z rodzicem/ opiekunem prawnym Uczestnika.

 • Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym momencie z udziału w Konkursie. Po przyjęciu rezygnacji dane zostaną usunięte z bazy uczestników. Rezygnacje prosimy kierować na adres e-mail: studiorysunkuoz@gmail.com 

 • Organizator nie zwraca prac konkursowych.

 • Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej Studia Rysunku OZ https://studiorysunkuoz.pl/ w dniu 23 listopada 2020 r.

 • Uroczysty odbiór nagród przez Laureatów odbędzie się w dniu 29 listopada 2020 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu na późniejszy. Możliwe będzie odebranie nagród w siedzibie Organizatora w późniejszym terminie.  

 • Administratorem danych osobowych jest STUDIO RYSUNKU OZ MARIA OLIZAR-ZAKRZEWSKA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 10, 02-777 Warszawa. Dane osobowe podawane są przez rodzica lub prawnego opiekuna Uczestnika, dobrowolnie. Brak wypełnienia Karty Zgłoszenia uniemożliwia udział Uczestnika w Konkursie. Dane osobowe są potrzebne wyłącznie na potrzeby Konkursu. Osobie, której dane dotyczą, jej rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, przysługuje prawo do dostępu do danych, możliwości zmiany oraz usunięcia przetwarzania w dowolnym momencie, co będzie skutkowało usunięciem z bazy danych osób biorących udział w Konkursie.  

7. Zgłaszanie prac konkursowych

 • Prace konkursowe należy przesłać za pomocą poczty lub kuriera na adres Organizatora:  
  Studio Rysunku OZ
  ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 10, 02-777 Warszawa
  z dopiskiem: Praca Konkursowa

 • Termin nadsyłania prac: 31 październik 2020 r.  

 • PRAC NIE NALEŻY ROLOWAĆ ANI ZAGINAĆ. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac w czasie transportu.  

 • Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie w sposób następujący:

 • Duża litera L, albo V, albo S, obwiedziona kółkiem, w zależności od tego czy praca odnosi się do twórczości Leonarda da Vinci, twórczości Vincenta van Gogha czy twórczości Salvadora Dali,

 • imię i nazwisko Uczestnika; numer Kategorii  wiekowej

 • nazwa, adres, telefon oraz e-mail szkoły podstawowej Uczestnika

 • Do pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia uczestnictwa z oświadczeniem.8. Ocena prac oraz nagrody

 • Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: Maria Olizar-Zakrzewska, Klaudia Płachetko,  ze Studia Rysunku OZ oraz Agnieszka Łońska z firmy ASTRA S.A. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace wg kryteriów:

 • Zapoznanie się z życiem i twórczością wybranego artysty

 • Estetyka pracy

 • Oryginalność pracy

 • Pomysłowość pracy.

 • W każdej z trzech kategorii wiekowych autorom najlepszych prac zostaną przyznane 3 nagrody: I, II oraz III miejsce.

 • Dla Laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę ASTRA S.A. oraz Vouchery na zajęcia artystyczne w Studiu Rysunku OZ.

 • Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Karta Zgłoszenia

Do pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia uczestnictwa z oświadczeniem.