OFERTA

Nasze zajęcia skierowane są dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6–16 lat.
Zapraszamy na pierwsze bezpłatne zajęcia.

RYSUNEK

czyli technika, bez której nie można się obejść
Rysujemy ołówkiem, kredkami, cienkopisami, markerami, tuszem, węglem, a nawet kawą.
Uczymy się, jak poprawnie uchwycić na pracy przestrzeń, proporcje, światłocień, różnorodną fakturę. Zawsze pamiętając o kompozycji :)

MALARSTWO

czyli coś dla wielbicieli mieszania kolorów
Malujemy farbami akwarelami i akrylowymi – im bardziej kreatywnie, tym lepiej!
Uczymy się jak za pomocą różnic walorowych i połączeń kolorystycznych zbudować na naszych pracach harmonię i przestrzeń.

Do Plastyka!

czyli zajęcia przygotowujące do liceów plastycznych
Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich osób myślących o rozwoju umiejętności plastycznych, nauce w liceum plastycznym oraz hobbystów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat rysunku, malarstwa oraz historii sztuki. 
Więcej informacji w zakładce Do Plastyka!

KOMIKSY I MANGA

czyli coś dla pasjonatów komiksu i ilustracji
Ćwiczymy się w znajomości anatomii i projektowaniu postaci, a także w tworzeniu spójnych narracji.
Uczymy się pracować ołówkiem, cienkopisami, kredkami, markerami, farbami akwarelowymi – wszystko dla uzyskania idealnej oprawy wizualnej dla historii, które chcemy opowiedzieć.LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

DIGITAL PAINTING

czyli ćwiczymy rysowanie na tablecie
Digital painting to nic innego jak cyfrowy rysunek i malarstwo. Za pomocą tabletów graficznych, można przenieść swoje kreacje z form analogowych do cyfrowych.Umiejętność pracy w technikach digital paintingu bardzo przydaje się w pracy ilustratora, czy to książkowego, czy komiksowego, a umiejętność pracy z tabletem może być pomocna nawet w projektowaniu graficznym lub modelowaniu 3D. Uczniowie pracują na własnych tabletach graficznych.

WARSZTATY

czyli ćwiczymy jak wykorzystywać wyobraźnię
Organizujemy warsztaty z rękodzieła, komiksu i technik graficznych.
Przed każdymi zajęciami obowiązują oddzielne zapisy
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Komiks klasyczny

czyli tworzymy własną historię!
Na zajęciach uczymy się z czego składa się komiks i jak przelać pomysły na papier. Wymyślamy bohaterów i ich historie. Pomysły czerpiemy ze świata, który nas otacza i z gotowych opowieści. Uczymy się rysować postacie w ruchu, komponujemy plansze komiksowe, aby pod koniec kursu stworzyć z tego książkę.

CENNIK

Karnet miesięczny
 • podstawowy: 1 × w tygodniu – 270 zł 
 • rozszerzony: 2 × w tygodniu – 430 zł
Karnet kwartalny
 • podstawowy: 1 × w tygodniu – 730 zł
 • rozszerzony: 2 × w tygodniu – 1200 zł  
Warsztaty – 85 zł przed każdymi zajęciami obowiązują oddzielne zapisy (liczba miejsc ograniczona)

Jednorazowy udział w zajęciach 
– 80 zł 

Zajęcia indywidualne
– 160 zł / 2 h / 1 os. 

Zajęcia indywidualne z mangi  –200 zł / 2 h / 1- 2 os.

Individual lessons in English – 200 zł / 2 h

Karnet dla rodzeństwa miesięczny
 • podstawowy: 1 × w tygodniu – 230 zł od uczestnika 
 • rozszerzony:  2 × w tygodniu – 330 zł od uczestnika
Karnet dla rodzeństwa kwartalny
 • podstawowy: 1 × w tygodniu – 610 zł od uczestnika
 • rozszerzony: 2 × w tygodniu – 910 zł od uczestnika
Czas trwania zajęć zależy od typu zajęć (szczegóły dostępne w zakładce plan zajęć).
W przypadku karnetów – obowiązuje płatność na początku miesiąca. 


Dane do płatności:

 STUDIO RYSUNKU OZ MARIA OLIZAR-KOŚCIŃSKA
 69 1020 1026 0000 1602 0392 9932
 W tytule przelewu proszę podać: nazwę kursu + miesiąc + imię i nazwisko uczestnika

Regulamin Pracowni Artystycznej dla Dzieci i Młodzieży "STUDIO RYSUNKU OZ"

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ustala Studio Rysunku OZ Maria Olizar-Kościńska, NIP: 1182197189
  z siedzibą przy ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 10, 02-777 Warszawa, zwane dalej Organizatorem.

 2. Regulamin określa organizację zajęć prowadzonych przez Organizatora oraz obowiązki i prawa Uczestników oraz Organizatora.

 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników zajęć, ich Rodziców i Opiekunów prawnych oraz Organizatora.

 4. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej www.studiorysunkuoz.pl .

 5. Dla Uczestników Kursów wymagana jest bieżąca komunikacja między Organizatorem a Rodzicami/Opiekunami prawnymi Uczestników mająca na celu przekazywanie niezbędnych informacji. Komunikacja będzie realizowana przy pomocy poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

 6. Podanie przez Rodziców/Opiekunów prawnych małoletniego Uczestnika swoich adresów e-mail oraz numerów telefonów jest jednoczesną zgodą na używanie ich w korespondencji z Organizatorem według zasad RODO. Aktualny adres e-mail Organizatora do korespondencji: studiorysunkuoz@gmail.com


§ 2 Definicje

Organizator – Studio Rysunku OZ Maria Olizar-Kościńska

Pracownia – nazwa miejsca w którym Organizator prowadzi zajęcia. Adres Pracowni jest tożsamy z adresem siedziby Organizatora, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu

Strona internetowa – strona internetowa Organizatora o adresie: www.studiorysunkuoz.pl 

Adres e-mail do korespondencji z Organizatorem: studiorysunkuoz@gmail.pl , biuro@studiorysunkuoz.pl

Uczestnik – osoba zakwalifikowana przez Organizatora do uczestnictwa w zajęciach, w tym w Kursach

Prowadzący – osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne (zespół prowadzących jest przedstawiony na stronie internetowej, zakładka „O nas”)

Zajęcia – nazwa jednostki dydaktycznej oraz umowna nazwa spotkań z uczestnikami w ramach których realizowane jest kształcenie

Kurs – zajęcia dotyczące jednej z dostępnych dziedzin (zakresów), zorganizowane modułowo zgodnie z opracowanym przez Organizatora programem kształcenia z uwzględnieniem wieku uczestników

Warsztaty – zajęcia o tematyce ustalanej niestandardowo, możliwie atrakcyjnej dla uczestników. Organizator dopuszcza, że Warsztaty mogą być przeprowadzane poza Pracownią.

Tryb podstawowy – sposób prowadzenia zajęć w ramach kursów, który zakłada zajęcia 1 x w tygodniu

Tryb rozszerzony – sposób prowadzenia zajęć w ramach kursów, który zakłada zajęcia 2 x w tygodniu

Zajęcia Dodatkowe – zajęcia bezpłatne przeznaczone dla Uczestników, którzy chcą wykonywać dodatkowe aktywności artystyczne poza tokiem kursu

Umowa – zawierana jest pomiędzy Organizatorem a Rodzicem / Opiekunem prawnym Uczestnika zajęć realizowanych w formie Kursu. Wzór Umowy stanowi załącznik do Regulaminu (we wzorze Umowy Organizator jest określony jako Usługodawca, a Rodzic / Opiekun prawny Uczestnika – jako Usługobiorca).

Materiały dydaktyczne Organizatora – materiały dydaktyczne opracowane przez Organizatora, udostępniane Uczestnikom podczas zajęć.

Godzina – 60 minut zegarowych

Tryb stacjonarny – tradycyjny sposób prowadzenia zajęć, Prowadzący ma bezpośredni kontakt z Uczestnikami

Tryb zdalny –sposób prowadzenia zajęć w ramach kursów w którym kontakt Prowadzącego z Uczestnikami jest zapewniany z zastosowaniem środków technicznych, w szczególności komputerów, kamer internetowych i Internetu.


§ 3 Wymagania wiekowe

 1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież z przedziału wiekowego 6– 17 lat, przy czym Organizator prowadzi, o ile jest to możliwe, zajęcia w podziale na 2 grupy wiekowe:

grupa wiekowa I – klasy I, II i III szkoły podstawowej /możliwość przyjęcia dzieci z zerówki/,

grupa wiekowa II – klasy IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej /możliwość przyjęcia młodzieży z I klasy szkoły ponadpodstawowej/,

 1. Organizator nie wykonuje usługi przyprowadzania Uczestników na zajęcia oraz nie wykonuje usługi odprowadzania Uczestników po zajęciach.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyprowadzanie Uczestników do Pracowni na zajęcia i odprowadzanie Uczestników z Pracowni po zajęciach.

 3. Osoby przyprowadzające Uczestników na zajęcia, w tym Rodzice, nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach. 

§ 4   Rodzaje i forma zajęć

 1. Organizator prowadzi zajęcia w następujących zakresach: rysunek, rysunek i malarstwo, komiks, manga, “Do Plastyka”, Digital Painting, Zajęcia indywidualne  oraz Art Lessons in English. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oferty zajęć.

 2. Zajęcia są prowadzone w grupach, zgodnie z wiekiem Uczestników (§ 3, ust. 1), bądź indywidualnie, jednakże również z zastrzeżeniem wieku, o którym mowa w § 3, ust. 1.

 3. Czas trwania zajęć zależy od wieku Uczestników i rodzaju zajęć:

 • 1,5 godziny dla grupy wiekowej I,

 • 2,0 godziny dla grupy wiekowej II

 • 2,5 godziny dla zajęć „Do plastyka”.

 1. Liczba zajęć w tygodniu zależy od trybu zajęć:

 • Tryb podstawowy – zajęcia 1 x w tygodniu,

 • Tryb rozszerzony – zajęcia 2 x w tygodniu.

 1. Pracownia realizuje programy dydaktyczne odpowiadające zakresom zajęć i grupom wiekowym, o których mowa w ust. 1 i 2 w formie kursów.

 • Liczba Uczestników zajęć prowadzonych w grupie jest dostosowana do wielkości sal.

 1. Organizator prowadzi zajęcia zgodnie z Planem zajęć udostępnionym na stronie internetowej.

 1. Kursy prowadzone są w dni nauki szkolnej oraz w soboty i niedziele, za wyjątkiem dni świątecznych.

 1. W sytuacji gdy niemożliwe jest prowadzenie zajęć w Pracowni w trybie stacjonarnym, Organizator przechodzi na zajęcia w trybie zdalnym. Liczebność grup zostanie dostosowana do możliwości efektywnego kształcenia w tym trybie.


§ 5 Zapisy

 1. Zapisy na dostępne kursy, zajęcia indywidualne, Warsztaty oraz na poszczególne zajęcia w ramach kursów i dostępnych wolnych miejsc mogą być dokonywane:

 • na miejscu w Pracowni,

 • przy pomocy poczty elektronicznej: e-mail: studiorysunkuoz@gmail.com, biuro@studiorysunkuoz.pl przy czym wymagane jest podanie następujących informacji – imię i nazwisko oraz wiek Uczestnika, nazwa zajęć/kursu, terminy zajęć (przy zajęciach indywidualnych oraz Warsztatach wymagane jest podanie daty i godzin zajęć),

 • telefonicznie: numer telefonu 733 070 393, przy czym po rozmowie należy przesłać SMS zawierający informacje wymienione wyżej.

 1. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia i rezerwację miejsca na zajęciach przez przesłanie na wskazany przez Zgłaszającego adres e-mail wiadomości zawierającej numer potwierdzenia zgłoszenia oraz proponowaną formę dokonania płatności i termin płatności gwarantujący rezerwację miejsca, a także wzór Umowy z prośbą o zapoznanie się i dalszy kontakt w celu ew. jej zawarcia (jeśli zgłoszenie dotyczy kursu).


§ 6 Płatności

 1. Ceny Kursów oraz uczestnictwa w pojedynczych zajęciach, uczestnictwa w zajęciach indywidualnych lub w Warsztatach obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 są przedstawione poniżej oraz są udostępnione na stronie internetowej Organizatora:

Karnet miesięczny – Kursy

 • Tryb podstawowy /1 × w tygodniu/ –   270 zł

 • Tryb rozszerzony /2 × w tygodniu/ –   430 zł

Karnet kwartalny (trzy kolejne miesiące) – Kursy

 • Tryb podstawowy /1 × w tygodniu/ –   730 zł

 • Tryb rozszerzony /2 × w tygodniu/ – 1200 zł

Jednorazowy udział w zajęciach /wg Planu zajęć/ – 80 zł

Zajęcia indywidualne /2 godziny

 • nie dotyczące Mangi – 160 zł

 • z zakresu Mangi – 200 zł

 • Individual lessons in English – 200 zł  

Warsztaty /jednorazowy udział/ –   85 zł

Karnet miesięczny dla rodzeństwa – Kursy

 • Tryb podstawowy /1 × w tygodniu/ – 230 zł od Uczestnika  

 • Tryb rozszerzony   /2 × w tygodniu/ – 330 zł od Uczestnika

 • Karnet kwartalny dla rodzeństwa – Kursy

  • Tryb podstawowy /1 × w tygodniu/ – 610 zł od Uczestnika  

  • Tryb rozszerzony   /2 × w tygodniu/ – 910 zł od Uczestnika


 

 1. Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika, po otrzymaniu potwierdzenia zapisania na dany Kurs i rezerwacji miejsca jest zobowiązany do dokonania płatności w uzgodnionej wysokości najpóźniej do dnia w którym rozpoczynają się zajęcia przelewem na rachunek bankowy Organizatora udostępniony na stronie internetowej lub gotówką w Pracowni.

 2. Kolejne comiesięczne płatności powinny być dokonywane przelewem na konto bankowe Organizatora lub gotówką w Pracowni nie później niż do 10 dnia bieżącego miesiąca za który wnoszona jest opłata / w terminach określonych w Umowie, o której mowa w pkt. 10.

 3. Tytuł płatności dokonywanej przelewem powinien zawierać następujące dane: nazwa kursu, tryb zajęć (podstawowy/rozszerzony), nazwa miesiąca kursu, imię i nazwisko Uczestnika, grupa wiekowa. Jeżeli płatność dotyczy zajęć jednorazowych, np. Warsztatów, zajęć indywidualnych lub jednokrotnego udziału w zajęciach prowadzonych w formie kursu, należy podać rodzaj i datę zajęć oraz imię i nazwisko Uczestnika.

 4. Za dzień dokonania płatności przelewem uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.

 5. Płatności dokonywane przelewem przyjmowane są na konto bankowe Organizatora – STUDIO RYSUNKU OZ MARIA OLIZAR-KOŚCIŃSKA. Numer konta: 69 1020 1026 0000 1602 0392 9932

 6. Poniesione koszty wynikające z wszelkich opłat w Studio Rysunku OZ nie podlegają zwrotowi od podatku.

 7. Opłaty miesięczne nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach. Uczestnik ma prawo odrobić zaległe zajęcia w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

 8. W losowych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu/zajęć indywidualnych przed rozpoczęciem. W takim wypadku dokonana płatność podlega zwrotowi w pełnej wysokości bądź przeniesienie zajęć na inny termin, po wyrażeniu zgody Usługobiorcy.

 9. Regulamin stanowi nieodłączny załącznik do Umowy, którą Organizator zawiera z Rodzicem/Rodzicami lub Opiekunami prawnymi Uczestnika zajęć realizowanych w formie kursu. Zawarcie Umowy jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w Kursie. Umowa określa w szczególności:

 1. grupę wiekową Uczestnika

 2. zakres kształcenia (rysunek / rysunek i malarstwo / komiks / manga / digital painting)

 3. częstotliwość zajęć (1 x w tygodniu / 2 x w tygodniu)

 4. długość kursu

 5. dni i godziny prowadzenia zajęć (poprzez Plan zajęć)

 6. miejsce prowadzenia zajęć

 7. cenę za całość kursu

 8. uzgodniony sposób płatności, w tym terminy płatności

 9. wolę Rodziców / Opiekunów prawnych Uczestnika odnośnie:

 1. oznaczania przez Organizatora prac Uczestnika jego imieniem i liczbą lat, przy ich publikacji.

 1. Umowa jest jednocześnie zgodą Rodziców lub Opiekunów prawnych Uczestnika na warunki płatności określone przez Organizatora.


§ 7 Prawa i obowiązki Uczestników, osób przyprowadzających na zajęcia

 1. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia w ramach przypisanych im grup wynikających z rodzaju zajęć i wieku uczestników zgodnie z dokonanym zapisem i przestrzegania pory zajęć zgodnie z Planem zajęć.

 2. Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez Prowadzących zajęcia i personel Organizatora.

 3. Nieobecności związane z chorobą Uczestnika mogą być odrobione w najkrótszym możliwym terminie w sposób uzgodniony z Organizatorem.

 4. Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika uczęszczającego na Kurs może wystąpić do Organizatora o zmianę:

 1. trybu zajęć (częstotliwość zajęć w tygodniu),

 2. zakresu zajęć (np. przeniesienie z kursu rysunku na kurs rysunku i malarstwa).

Zmiana wymaga przedyskutowania i uzgodnienia z Organizatorem. Możliwość dokonania zmiany będzie uwarunkowana dostępnością wolnego miejsca. Zmiana może skutkować koniecznością korekty płatności oraz aneksowania Umowy, o której mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu.

 1. Uczestnicy są zobowiązani do spokojnego i bezpiecznego zachowania się na terenie i w pobliżu Pracowni, do poszanowania praw innych Uczestników oraz personelu Organizatora oraz osób trzecich przebywających na terenie Pracowni.

 2. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania mienia Organizatora i innych Uczestników oraz do zachowania czystości we wszystkich dostępnych pomieszczeniach Pracowni.

 3. Na terenie Pracowni w szczególności jest zakazane:

 1. palenie papierosów,

 2. spożywanie alkoholu,

 3. przyjmowanie/stosowanie środków odurzających,

 4. przebywanie po spożyciu alkoholu lub przyjęciu środków odurzających,

 5. udostępnianie i handel papierosami, alkoholem i środkami odurzającymi.

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni.

 2. Organizator będzie usuwał z Pracowni po ostatnich zajęciach w danym dniu artykuły spożywcze pozostawione przez Uczestników.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników przebywających poza pomieszczeniami Pracowni udostępnionymi dla Uczestników oraz poza terenem Pracowni z zastrzeżeniem zajęć prowadzonych w bezpośrednim otoczeniu Pracowni.

 4. Organizator nie zezwala na przynoszenie do Pracowni i/lub używanie przez Uczestników na terenie Pracowni ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, w tym noży, scyzoryków, nożyczek itp., mogących spowodować zranienie lub uszczerbek na zdrowiu Uczestnika lub osób trzecich.

 5. Rodzice lub Opiekunowie prawni Uczestnika biorą pełną odpowiedzialność za umyślne lub nieumyślne spowodowanie przez Uczestnika uszczerbku na zdrowiu lub mieniu osoby trzeciej.

 6. Pomoce Dydaktyczne opracowane przez Organizatora udostępniane Uczestnikom są chronione prawem autorskim. W związku z tym Organizator nie zezwala na nieudostępnianie ich, w jakiejkolwiek formie, w całości lub części, osobom lub podmiotom trzecim.

 7. Organizator zobowiązuje się do informowania Rodzica/Opiekuna prawnego* Uczestnika o efektach kształcenia przy pomocy poczty elektronicznej gdy Rodzic/Opiekun prawny zgłosi zapytanie.


§ 8 Odstąpienie od Umowy, wypowiedzenie udziału w zajęciach

 1. Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika może odstąpić – z zachowaniem formy pisemnej – od udziału dziecka w kursie na 30 dni przed ostatnim pełnym miesiącem zajęć w których dziecko miało uczestniczyć. Wówczas Organizator dokona zwrotu opłaconej kwoty proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych zajęć licząc od dnia złożenia ww. wypowiedzenia. Zwrot zostanie dokonany na konto bankowe Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika.

 2. Organizator może w trybie natychmiastowym rozwiązać Umowę i wypowiedzieć uczestnictwo w kursie/zajęciach w przypadku naruszania Regulaminu przez Uczestnika lub przez osoby z nim związane, w tym działania na szkodę Organizatora lub osób trzecich.


POLITYKA PRYWATNOŚCI STUDIA RYSUNKU OZ MARIA OLIZAR-KOŚCIŃSKA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), od dnia 07.09.2019 r. Organizator zabezpiecza dane osobowe kursantów i uczestników zajęć Studia Rysunku OZ Maria Olizar-Kościńska oraz ich Rodziców / Opiekunów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych zbieranych poprzez stronę internetową www.studiorysunkuoz.pl   jak również poprzez kontakt telefoniczny i osobisty ze Studiem Rysunku OZ Maria Olizar-Kościńska. Właścicielem Serwisu i Administratorem danych jest Studio Rysunku OZ Maria Olizar-Kościńska z siedzibą w Warszawie (02-777), ul. Stefana Szolc–Rogozińskiego 10, działalność gospodarcza zarejestrowana w CEiDG. NIP: 1182197189, REGON: 383850813.

Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

 1. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane w celu:

 1. zawarcia i wykonania zawartej umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,

 2. komunikacji biznesowej, w tym w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług Administratora, co wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 3. w innym celu i zakresie, jeżeli Administrator uzyska na to pisemną zgodę – co wynika z art. 6 ust.1 lit. a RODO.

 1. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska małoletniego Uczestnika Zajęć/Kursu, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, oraz danych osobowych Rodzica/Opiekuna prawnego w postaci: imienia i nazwiska, adresu domowego, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, numeru rachunku bankowego.

 1. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe Administrator przekazuje następującym podmiotom:

 1. podmiotom przetwarzającym je na zlecenie czyli podwykonawcom usług – podmiotom z których Administrator korzysta przy realizacji umowy.

 2. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne, księgowe, pracownicy i współpracownicy) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/ EOG.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej Umowy.

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług prowadzonego przez Administratora przechowywane są do czasu aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania do ww. celu marketingowego, nie dłużej jednak niż 5 lat od daty zawarcia Umowy.

 1. PRAWA JEDNOSTKI i OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

PRAWA

Administrator zapewnia przestrzeganie praw osób, których dane podlegają przetwarzaniu.

Administrator zapewnia realizację:

 1. prawa do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,

 2. prawa do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,

 3. prawa do ograniczenia przetwarzania danych,

 4. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w ww. celu marketingowym;

 5. prawa do przenoszenia danych,

 6. prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ŻĄDANIA OSÓB

Na żądanie osoby, której dane dotyczą Administrator informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania udzielając informacji w zakresie określonym obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych.

TERMIN REALIZACJI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Administrator w odpowiedzi na żądanie otrzymane od podmiotu danych, udziela bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca – informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem.

W przypadku wystąpienia żądania o skomplikowanym charakterze lub dużej liczy żądań termin na rozpoznanie żądania podmiotu danych administrator może wydłużyć maksymalnie o dodatkowe 2 miesiące. W takim przypadku administrator zobligowany jest do poinformowania podmiotu danych o przyczynach i okresie na wydłużenia rozpoznania żądania.

USUNIĘCIE DANYCH – REALIZACJA PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 • osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

PRZENOSZENIE DANYCH

Administrator realizuje prawo do przenoszenia danych. Administrator na Państwa żądanie wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące jej dane osobowe które dostarczyła Administratorowi, przetwarzane w wyniku udzielenia zgody przez osobę lub w celu zawarcia lub wykonania umowy.

SPRZECIW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a dane te są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora.

Administrator  uwzględni sprzeciw i przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

SPRZECIW WOBEC MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Administrator po otrzymaniu sprzeciwu uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI/ WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia Umowy. W przypadku braku podania danych osobowych Administrator będzie musiał odmówić zawarcia Umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w siedzibie Administratora danych lub wysyłając informacje na adres: Studio Rysunku OZ, ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 10, 02-777 Warszawa albo adres e-mail: studiorysunkuoz@gmail.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane (art. 22 RODO).

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 Warszawa, dnia 29 sierpnia 2023 r.


Zapisy

Studio OZ

ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 10, Warszawa

e-mailowo
telefonicznie